Polityka prywatności

RODO Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) Pegazing przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Monika Wanat, ul. Szaserów 117A/63, 04-349 Warszawa (dalej Administrator).

 • Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: mailowo, na adres monika@pegazing.pl

 • Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do Administratora 

Przetwarzanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży. Przetwarzanie takich danych jak: adres e-mail jest niezbędne abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem w sprawie zawartej umowy i dostarczyć zamówiony towar.

 • Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu zrealizowania zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w wiadomości e-mail inicjującej kontakt do Administratora  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli wyrażona została zgoda, Pani/Pana dane, które zostały podane Administratorowi posłużą do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Pani/Pana wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach oraz bezpłatne lekcje fotografii (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Aby móc ciągle ulepszać sklep „Pegazing”, przetwarzamy dane, które nam Pani podała/Pan podał dla celów statystycznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców, z wyłączeniem:

1)  firma hostingowa;

2)  systemy płatności; 

3) obsługa księgowa;

4) obsługa prawna;

 • Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Po tym czasie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 • Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne, ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

 1. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych, których przetwarzanie

nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym,

a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 1. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Administratorowi i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Administrator bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

 1. Prawo do cofnięcia zgody 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody, czyli adres e-mail oraz pozostałe dane udzielone w formularzu Zamówienia oprócz takich danych jak: imię, nazwisko, adres dostawy. 

 1. Zasada podania danych osobowych

Do zainicjowania kontaktu ze strony Administratora konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych teleadresowych. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez e-mail.

 1. Informacje o profilowaniu

W przepadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji na ich podstawie, w tym profilowania. Oznacza to, ze Administrator będzie mógł kierować do Pani/Pana spersonalizowaną ofertę, zgodną z Pani/Pana dotychczasowymi zakupami.